Informácie o ochrane osobných údajov

VAŠA DÔVERA NÁS ZAVÄZUJE. VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SÚ U NÁS V BEZPEČÍ.

Prevádzkovateľom týchto stránok je HME, s.r.o., Martin Komínek, Sídlo firmy: Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 48219720, spoločnosť zapísaná v obchodnom regisri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 104994/B.

Náš email: martin@hypnotherapy.sk, náš telefón: 0910 / 961 176
 

Čo sú osobné údaje a aké údaje spracúvame?

Naším poslaním je pomôcť Vám. Na to aby sme vám mohli pomôcť potrebujeme vašu dôveru a informácie o tom, čo vás trápi a samozrejme informácie o tom kto ste a ako sa s Vami môžeme spojiť.

Podľa zákona sú osobné údaje akékoľvek údaje o identifikovanej, alebo identifikovateľnej osobe.

Ak si iba pozeráte naše stránky, nič o vás nevieme a žiadne informácie o vás nezbierame ani nespracúvame.

Ak nám ale zatelefonujete, napíšete e-mail, alebo vyplníte a odošlete kontaktný formulár na našej stránke, už sa niečo o Vás dozvieme.

Spracúvať o vás budeme vaše kontaktné informácie (meno, priezvisko, telefónny alebo e-mailový kontakt, adresu) a tiež doplňujúce informácie, ktoré uvediete vo vašej správe.

 

Prečo ich spracúvame, na aký účel?

Ak prejavíte svoj záujem údaje o vás budeme spracúvať na to, aby sme Vás mohli informovať o našich službách, možnostiach ktoré vám vieme ponúknuť a ktoré môžete využiť.

Ak sa rozhodnete naše služby využiť, budeme vás ako klientov evidovať a poskytovať vám našu starostlivosť.

Ako pri tom dodržiavame zákony a nariadenia ?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, ak ste nám ho udelili pri odoslaní kontaktného formulára, alebo ak ste sa stali fanúšikmi našej stránky na sociálnej sieti.

Pokiaľ sa stanete našim klientov, budeme vaše osobné údaje spracúvať na základe plnenia zmluvy, kedy vy ste zmluvnou stranou klientom a my poskytovateľom služieb.

Naše služby sú platené a zákony o účtovníctve dani z príjmov nám prikazujú viesť evidenciu dokladov, preto napríklad údaje o platbách, budeme spracúvať tiež aby sme splnili zákonné povinnosti.

Radi by sme Vás tiež príležitostne informovali o zaujímavých veciach ohľadom hypnoterapie ana základe nášho oprávneného záujmu vám zašleme e-mail. Ak vám to bude prekážať, jediným kliknutím sa budete môcť zo zasielanie odhlásiť.
 

Odkiaľ vaše osobné údaje máme?

Ak vaše osobné údaje získame, tak jedine od vás. Dozvieme sa o vás iba to, čo nám sami prezradíte. Nevykonávame žiadne získanie údaje z iných zdrojov, nemonitorujeme vašu aktivitu na našej stránke, ako vykonávame žiadne profilovane.  

 

Komu ich poskytujeme?

Ak nám o sebe poskytnete údaje, budeme ich bezpečne uschovávať a do kontaktu s nimi príde iba osoba odborného hypnoterapeuta. Vaše správy odoslané prostredníctvom webovej stránky sa budú prenášať zašifrované. Okrem vašich kontaktných údajov (e-mail), ktoré rozposielane cez overené komunikačné služby, nebudeme ostatné osobné údaje nikomu poskytovať.

 

Ako dlho ich uschovávame?

Doba spracúvania a uschovávanie údajov o vás závisí od účelu, na ktorý ste nám ich poskytli.

Pokiaľ vám budeme poskytovať služby hypnoterapie, budeme o vás ako o našom klientovi údaje uschovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu a primeranú lehotu po jeho ukončení (s ohľadom na vaše reklamácie, alebo obhajobu našich právnych nárokov).

Ak ste nám poskytli súhlas, vaše osobné údaje budeme spracúvať pokiaľ svoj súhlas neodvoláte. Nie však dlhšie ako 2 - 5 rokov.

 

Ako chránime bezpečnosť vašich údajov?

Všetky údaje a informácie, ktoré nám o sebe poskytnete budeme počas spracúvania chrániť špecificky navrhnutou ochranou, ktorá okrem iného zahŕňa šifrovanie, bezpečné zálohovanie, zachovanie princípu dôvernosti údajov, prístup iba oprávnených osôb.

Žiadne údaje o vás sa nebudú prenášať mimo územie EÚ, nikdy sa nebudú zverejňovať, alebo poskytovať tretím stranám. 

 

Aké sú vaše práva?

 • Máte právo na prístup k osobným údajom
  Toto právo vás oprávňuje získať od nás potvrdenie o tom, či vaše osobné údaje spracúvame. Ak ich spracúvame, tak máte právo vedieť na aký účel, kto sú príjemcovia, aké je doba spracúvania a zoznam (kópiu) osobných údajov.

 • Máte právo na opravu osobných údajov
  V prípade, že vaše osobné údaje sú nesprávne, alebo neaktuálne, na základe vašej žiadosti ich opravíme.

 • Máte právo na vymazanie osobných údajov
  A to v prípade ak už nie sú potrebné na účel, a ktorý boli poskytnuté, odvoláte súhlas, spracúvanie bolo nezákonné, alebo namietate voči spracúvaniu a neprevažujú oprávnené dôvody.

 • Máte právo na obmedzenie spracúvania
  Ak napadnete ich správnosť osobných údajov, do doby než overíme ich správnosť. Ak je spracúvanie protizákonné a namiesto vymazania budete žiadať obmedzenie spracúvania. Ak to bude potrebné pre preukázanie, uplatňovanie alebo obhajobu vašich právnych nárokov. Alebo ak budete namietať voči spracúvaniu, ale oprávnené dôvody na našej strane prevážia nad vašimi. 

 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  V SR je ním Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava, tel. +421 /2/ 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk

   

H2: Ako sa nás môžete obrátiť ?

Akékoľvek otázky ohľadom ochrany osobných údajov, alebo vaše žiadosti nám môžete zaslať poštou, alebo emailom:

HME, s.r.o.                                                       Martin Komínek
Seberíniho 9                                                    martin@hypnotherapy.sk
821 03 Bratislava                                             Tel.: +421 910 961 176